Thông Tin
    • ĐIỀU CHỈNH DÂY ĐÀN PIANO

      Dịch vụ chăm sóc đàn piano của C. Bechstein luôn bảo đảm bởi chuyên viên hàng đầu và theo định kỳ 6 tháng/lần